Πρόσκληση για την 4η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε ΤΑΚΤΙΚΉ συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, την 24η του μήνα Αυγούστου 2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12η .00 μεσημβρινή για τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν την Κοινότητα Λιμένα Χερσονήσου. 

 

Το άρθρο 10 παράγραφος 1 (ΦΕΚ 55/11-03-2020 αναφέρει τα παρακάτω:

«Άρθρο 10

Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

1.Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 

      Η συνεδρίαση και η συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα γίνει  δια ζώσης σύγκλησης του συμβουλίου, και θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

 

      Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση να έχουν εφοδιαστεί με μάσκα την οποία θα φορούν οπωσδήποτε κατά την ώρα της συνεδρίασης, λόγω έξαρσης του  κορωνοϊού COVID-19.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

  1. 1.     «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», με την επωνυμία «Cameo Club», ιδιοκτησίας του κ.BREEDVELD YVES MICHEL, που βρίσκεται στην οδό Μ.Τυλιανάκη 3 στο Λιμ.Χερσονήσου της ομώνυμης Κοινότητας του Δήμου μας».

 

  1. 2.     «Περί προέγκρισης παραχώρησης δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου (αίτηση κ. Δαμασκηνού Βασιλική)».

 

  1. 3.     «Περί προέγκρισης παραχώρησης δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου (αίτηση κ. Χαμηλού Ιωάννη)».

 

 

  1. 4.     «Περί προέγκρισης παραχώρησης δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου (αίτηση κ. Βουράκη Ιωάννη)»

 

                                                                                               Η Πρόεδρος

                                                                                      Κοινότητας Λιμένα Χερσονήσου

 

                                                                                         Καρβουνάκη Μαρία