Πρόσκληση στην 11η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Συνεδριάζει δια περιφοράς την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 11:00

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 13:00 .

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: ds@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813404618), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (11:00 πμ - 13:00 μμ).

Ο κος Δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, που εισηγούνται τα παρακάτω θέματα παρακαλούνται να είναι διαθέσιμοι και κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (11:00 πμ -13:00 μμ), προκειμένου να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματα.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου από τον κ. Δήμαρχο για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση της 4ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 189/2020) (εισηγητής Αντιδήμαρχος

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ) 

2. Περί αποδοχής ή μη της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ1864/15.05.2020 τεύχος Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων,

τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας 2 ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών». (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης κρίνεται κατεπείγουσα λόγω έγκαιρης ολοκλήρωσης διαδικασιών για την προστασία λουομένων (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.4688 Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 101/24-05-2020) άρθρο47: «Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το έτος 2020, η υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67), ισχύει για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, από ώρες 10:00 έως 18:00, κατ’ ελάχιστον. Η ελάχιστη χρονική περίοδος και το ελάχιστο εύρος των ωρών του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να μεταβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την περιφέρεια δικαιοδοσίας όλων των Λιμενικών Αρχών της Χώρας για το 2020. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση του εδαφίου α΄ αρχίζει και πριν την 1η.7.2020, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αιγιαλού-παραλίας (λουτρική εγκατάσταση) και της ανάθεσης ναυαγοσωστικής κάλυψης των χώρων σε νομίμως λειτουργούσες σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης». )

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χειρακάκης Γεώργιος