main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 28η ειδική συνεδρίαση έτους 2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χερσονήσου.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 και 266 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006, σας προσκαλώ σε ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την 05η ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην έδρα του ∆ήµου (αίθουσα συνεδρίων του ∆.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης : Ψήφιση Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης ∆ήµου Χερσονήσου, έτους 2018.

copyright © Δήμος Χερσονήσου