Πρόσκληση στην 28η τακτική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 29η Νοεμβρίου 2019, ημέρα

Παρασκευή και ώρα 18:00 στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) για

συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου, για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον

κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Περί λήψης Απόφασης σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ». (εισηγητής κος Δήμαρχος)

2. Λήψη Απόφασης για την ακαταλληλότητα ή μη των οχημάτων του Δήμου (εισηγητής

Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

3. Ένταξη στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2020, 2021 & 2022 της Περιφέρειας Κρήτης (εισηγητής

Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

 

B. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

4. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου

για την προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Χερσονήσου » στην αρ.

ΟΠΣ 3862, πρόσκληση ΕΤΠΑ-44, της Περιφέρειας Κρήτης, με τίτλο «Ενίσχυση εφαρμογών

στο τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της RIS3Crete)» του άξονα

προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

της Κρήτης» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020. (εισηγητής κος Δήμαρχος)

5. Ορισμός αντιπροσώπων Δήμων μελών στον Σύνδεσμο « ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ» (εισηγητής κος Δήμαρχος)

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Έκθεση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2019. (Απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής 284/2019) (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

7. Περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων από την

ημερομηνία ψήφισης του παρόντος μέχρι τέλος του έτους 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

8. Περί συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και

Αμφισβητήσεων, Δήμου Χερσονήσου από την ημερομηνία ψήφισης του παρόντος μέχρι τέλος

του έτους 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

9. Περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση

πραγμάτων (κινητών & ακινήτων) του Δήμου Χερσονήσου, από την ημερομηνία ψήφισης του

παρόντος μέχρι τέλος του έτους 2020» (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981). (εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10. Τροποποίηση /συμπλήρωση της αριθμ. 308/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Χερσονήσου

(εισηγητής Αντιδήμαρχος κ Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος.)

11. Τροποποίηση- Συμπλήρωση της 309/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Χερσονήσου (εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος.)

 

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στον κ. ΑΡΓΥΡΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του

Ευαγγέλου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

 

ΣΤ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

13. Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Διαχείριση Ακτών

Μαλίων Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. (εισηγητής Φαζάκης Νικόλαος

Πρόεδρος του Δ.Σ Δ.Α.ΜΑΛ.)

14. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου

Χερσονήσου. (Εισηγητής Μηλάκης Ιωάννης Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς

Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου)

15. Σύσταση και ορισμός μελών επιτροπής για την εξέταση ενστάσεων δημοτών που αφορούν

λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης (Απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΧ 143/2019) (Εισηγητής

Ματθαιάκης Εμμανουήλ Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ)

16. Παράταση χρόνου παραχώρησης λεωφορείου για μεταφορά προσωπικού της ΔΕΥΑΧ

(Απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΧ 145/2019) (Εισηγητής Ματθαιάκης Εμμανουήλ Πρόεδρος του Δ.Σ.

της ΔΕΥΑΧ)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χειρακάκης Γεώργιος