Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 28η Ιανουαρίου 2020, ημέρα

Τρίτη και ώρα 18:00 στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) για

συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου, για τρέχοντα θέματα τοπικού

ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Δημιουργία Ψηφιακού

Μουσείου για την προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου

Χερσονήσου» στην αρ. ΟΠΣ 3862, πρόσκληση ΕΤΠΑ-44, της Περιφέρειας

Κρήτης, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020, έγκριση της επικαιροποιημένης

Τεχνικής Μελέτης για την υποβολή της πρότασης και έγκριση σχεδίου μνημονίου

συνεργασίας με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Περί μοναδικότητας ακινήτου προς αγορά στην Επισκοπή. (εισηγητής

Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Περί συγκρότησης Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου

Χερσονήσου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

4. Παραχώρηση τμήματος κοινοχρήστου χώρου στην ΔΕΥΑ Χερσονήσου για την

κατασκευή αντλιοστασίου. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 414/2019)

(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

2

Δ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

5. Τροποποίηση της Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑΧ με την εισαγωγή ειδικού

τιμολογίου για Απόρους (Απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΧ 178/2019) (εισηγητής ο

Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ Ματθαιάκης Εμμανουήλ)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χειρακάκης Γεώργιος