(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρόσκληση για την επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου