main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για έκτακτη 3η συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 11η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Περί λήψης Απόφασης σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (για διάστημα 75 ημερών)»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του αγόνου διαγωνισμού, λήξης της προηγούμενης σύμβασης και την ανάγκη αποκομιδής ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ για χρονικό διάστημα εβδομήντα πέντε (75) ημερών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Γεώργιος Χειρακάκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου