Πρόσκληση στην 4η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 18η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου, για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. α) Αποδοχή της 2ης τροποποίησης (αρ.595/6-2-2020) της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου» με κωδ. MIS 5001471, στο ΕΠ Κρήτη 2014- 2020 β) Αποδοχή του νέου προϋπολογισμού της πράξης συνολικού ποσού 359.078,30€ και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή του σχετικού ποσού 359.078,30€ στο σκέλος των εσόδων/εξόδων γ) Έγκριση του συνημμένου στην παρούσα 2ου τροποποιημένου σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα και δ)την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σέγκου Ιωάννη για την υπογραφή της 2ης τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Χερσονήσου. (εισηγητής ο κος Δήμαρχος)

2. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Χερσονήσου στο έργο με τίτλο «Βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων υπογείων υδάτων και μείωση της ρύπανσης μέσω καινοτόμου διακυβέρνησης σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα» με ακρωνύμιο «Sustain-COAST». (εισηγητής ο κος Δήμαρχος)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Καθορισμός ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κων/νος)

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς του Δήμου Χερσονήσου με την εταιρεία «Αφοί Τσαγκαράκη και Υιοί ΟΕ» επί της υπ’ αρ. ΓΑ 3038/νΤΜ/425/2019 αγωγής του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 45/2020) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

5. Περί λήψης απόφασης Δ.Σ. για έναρξη διαδικασιών εκμίσθωσης κτίσματος επιφάνειας 70τ.μ που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίας 19 στο Λιμένα Χερσονήσου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

6. Περί παράτασης σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου (Αναψυκτήριο) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

7. Περί παράτασης σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου (Εργαστήριο) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

Δ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

8. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Χερσονήσου στην Τουριστική Έκθεση "Μόσχα Διεθνής Έκθεση ΜΙΤΤ" που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα της Ρωσίας από 17 έως 19 Μαρτίου 2020 με περίπτερο. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Αναστασάκης Κων/νος)

Ε. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

9. Έγκριση της Απόφασης 10/2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ «Παράταση δυνατότητας ρύθμισης οφειλών καταναλωτών της ΔΕΥΑΧ και τροποποιήσεις, σε συνέχεια των 13/2015 (ΑΔΑ: 7Ν88ΟΛΝΞ-5ΥΙ) & 12/2017 (ΑΔΑ: Ω4Χ9ΟΛΝΞΥΣ9) & 28/2018 (AΔΑ: 7ΧΧ5ΟΛΝΞ-Υ7Β) αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ (εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ Ματθαιάκης Εμμανουήλ)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χειρακάκης Γεώργιος