Πρόσκληση στην 5η έκτακτη συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου