Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου