Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου