Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου