Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου