Πρόσκληση στην 16η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου