Πρόσκληση στην 17η τακτική συνεδρίαση έτους 2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου