main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 17η τακτική συνεδρίαση έτους 2013 του Δημοτικού Συμβουλίου

 

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες,07-11-2013
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 31797
ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΡΟΣ: &Σ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΕΚΤ&Ν
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 17η τακτική συνεδρίαση έτους 2013 του ημοτικού
Συμβουλίου ήμου Χερσονήσου
Σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του Ν. 3852/2010, σας
προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ημοτικού Συμβουλίου, την 12η Νοεμβρίου
2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην έδρα του ήμου (αίθουσα συνεδρίων του
.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡ&ΣΗΣ
1. Ενημέρωση των μελών ημοτικού Συμβουλίου, για τρέχοντα θέματα
τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. ήμαρχο.
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ&Ν ΥΠΗΡΕΣΙ&Ν
1. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου:«ιαμόρφωση κεντρικής οδού οικισμού Ανάληψης».
2. Περί:
Α) Αποδοχής χρηματοδότησης τοπικού προγράμματος LΕADER για την
εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου Ι. Μονής Παναγίας
Γκουβερνιώτισσας και μονοπατιού που οδηγεί σε αυτόν».
Β) Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 του ήμου
Χερσονήσου και εγγραφή του νέου έργου.
Γ) Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2013 του ήμου Χερσονήσου και
εγγραφή νέου κωδικού.
) Ορισμό εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Ο.Τ..
ΑΝ. Η ΑΑΕ ΟΤΑ και του ήμου Χερσονήσου (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού).
3. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για γνωμοδότηση για χορήγηση
αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, τύπου Β΄ για το έτος
2014.
4. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση άδειας
λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκεται στην οδό Εμμ.
Τσαγκαράκη, στα Μάλια στον ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΙHΑΝΝΗ του Γεωργίου.
5. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση παραγωγικής άδειας
πωλητού λαϊκών αγορών στην ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη.
2
Β.ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΑΝΑΚΥΚΛ&ΣΗΣ
6. Ρύθμιση του τρόπου χρήσεως και διαθέσεως των δημοτικών βοσκότοπων,
καθορισμός επιβολής ετήσιου δικαιώματος βοσκής, για το έτος 2013.
Γ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ&Ν ΥΠΗΡΕΣΙ&Ν
7. ιαφορές κατά την απογραφή του Ισολογισμού έναρξης και απογραφή
ενεργητικού – παθητικού την 01/01/2011 του ήμου Χερσονήσου.
8. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού € 143.049,00 από το «Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» και έγκριση υλοποίησης της
πράξης «Προώθηση των τουριστικών πόρων της περιοχής της Ενδοχώρας
του ήμου Χερσονήσου μέσω ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής υλικού –
Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα ιαχείρισης Ενδοχώρας
(Προορισμού) ήμου Χερσονήσου» με MIS 446690.
9. Έγκριση της με αριθ. 325/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με
θέμα: «Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού γ΄ τριμήνου έτους 2013».
10. Αποδοχή επιδότησης ποσού 243.500,00€ από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ,
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΟΛΟΚΛΗΡHΣΗ ΠΟΛΕΟΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΙΑΣΜΟΥ 2013» για την πράξη «ΑΠΟΤΥΠ&ΣΗ,
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΓΟΥΡΝ&Ν» (Πληρωμή εγκεκριμένων λογαριασμών 5ου, 6ου & 7ου της
μελέτης «Αποτύπωση, Κτηματογράφηση και Σύνταξη Πράξης
Εφαρμογής Γουρνών).
11. Λήψη απόφασης περί επικύρωσης ή μη του με αριθμό 01/04-10-2013
πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών
ιαφορών και Αμφισβητήσεων του ήμου Χερσονήσου κατ’ άρθρο 32
του Ν. 1080/1980.
12. Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων Τελών Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισμού, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας στον κ. Ατσαλή Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, με
ΑΦΜ: 010541997.
13. Περί διαγραφής ή μη ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών
εκδιδομένων λογαριασμών καθώς και προστίμων επ’ ονόματι
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΜΥΡ&Ν του Εμμανουήλ με ΑΦΜ:038756540, λόγω
λανθασμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη.
14. Περί διαγραφής ή μη ποσού στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών
εκδιδομένων λογαριασμών καθώς και προστίμων ημοτικής Ενότητας
Γουβών για το έτος 2006, 2007, 2008 της επιχείρησης «ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ» με ΑΦΜ 046501217, λόγω διακοπής της
επιχείρησης.
15. Περί διαγραφής ή μη ποσού στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών εκδιδομένων
λογαριασμών καθώς και προστίμων ημοτικής Ενότητας Γουβών για το
έτος 2008, της επιχείρησης «ΚΑΠΠΟΣ ΓΕ&ΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» με
ΑΦΜ 053956380, λόγω υπολογισμού σε αυτό και εσόδων που δεν
εμπίπτουν στο τέλος.
3
16. Περί διόρθωσης ή μη ποσού στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών καθώς και
προστίμων για τo έτη 2004 ,2005 της επιχείρησης «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε» με
ΑΦΜ 094120894, λόγω εσφαλμένης εγγραφής που αφορά βεβαιωμένα τέλη
εκδιδομένων λογαριασμών ετών 2004, 2005.
17. Περί διαγραφής ή μη ποσού στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών
παρεπιδημούντων καθώς και προστίμων ημοτικής Ενότητας Γουβών για
τα έτη 2002, 2003, 2006 της επιχείρησης «Καρουζάκης ημήτριος
ΑΒΡΑΑΜ» με ΑΦΜ 119676826, λόγω υπολογισμού σε αυτό και εσόδων
που δεν εμπίπτουν στο τέλος.
18. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠHΝΥΜΙΑ Π. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΟΧΕΙΟ
«ST. CONSTANTIN I» ΜΕ ΕΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤH ΓΟΥΒΕΣ, HΣ ΠΡΟΣ ΤΑ
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦHΤΙΣΜΟΥ.
19. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠHΝΥΜΙΑ Π. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΟΧΕΙΟ
«ST. CONSTANTIN II» ΜΕ ΕΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤH ΓΟΥΒΕΣ, HΣ ΠΡΟΣ ΤΑ
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦHΤΙΣΜΟΥ.
20. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠHΝΥΜΙΑ Π. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΟΧΕΙΟ
«ST. CONSTANTIN III» ΜΕ ΕΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤH ΓΟΥΒΕΣ, HΣ ΠΡΟΣ ΤΑ
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦHΤΙΣΜΟΥ.
21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρων 160 και 161 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.. 17-5/15-6-
59, για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚ&Ν ΥΠΗΡΕΣΙ&Ν
22. Τροποποίηση αποφάσεων ημοτικού Συμβουλίου.
23. Περί:
Α) Αποδοχής χρηματοδότησης τοπικού προγράμματος LΕADER για την
εκτέλεση του έργου «Ίδρυση Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης και
προβολής ήμου Χερσονήσου».
Β) Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 του ήμου
Χερσονήσου και εγγραφή του νέου έργου.
Γ) Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2013 του ήμου Χερσονήσου και
εγγραφή νέων κωδικών.
) Ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της
Ο.Τ.. ΑΝ. Η ΑΑΕ ΟΤΑ και του ήμου Χερσονήσου (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού).
Ε. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣ&ΠΑ
24. Έγκριση της με αριθ. 202/2013 απόφασης του .Σ. της ΕΥΑΧ με θέμα:
«Συνεργασία ΕΥΑ Χερσονήσου με ΕΥΑ Ηρακλείου».
25. Έγκριση της με αριθ. 66/2013 απόφασης του .Σ. του Ν.Π...
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης με θέμα: «Τροποποίηση Ο.Ε.Υ.
Ν.Π... Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ήμου
Χερσονήσου».
4
26. Έγκριση της με αριθ. 83/2013 απόφασης του .Σ. του Ν.Π...
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης με θέμα: «Αναμόρφωση
σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2014 κατόπιν υποδείξεως του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., Ψήφιση του
Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο ράσης
έτους 2014».
27. Έγκριση της με αριθ. 94/2013 Απόφασης του ιοικητικού Συμβουλίου
του ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, με θέμα: «Ψήφιση του
Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων, του ημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Χερσονήσου (Ν.Π...), έτους 2014».
28. Έγκριση της με αριθ. 95/2013 Απόφασης του ιοικητικού Συμβουλίου
του ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, με θέμα: «Έγκριση του
πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου έτους 2014».
Ο Πρόεδρος του .Σ.
ανελάκης Γεώργιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΕΚΤ&Ν:
Α. κ. οξαστάκη Ζαχαρία, ήμαρχο
Β. κ.κ. Αντιδημάρχους
1.ιαμαντάκη Εμμανουήλ
2.Σταυρουλάκη Νικόλαο
3.Μαστοράκη Ιωάννη
4.Κατσαμποξάκη Σπυρίδωνα
Γ. κ.κ. ημοτικούς Συμβούλους
5. Μεραμβελιωτάκη Γεώργιο
6.Χειρακάκη Γεώργιο
7.Ζερβάκη Ιωάννα
8.Βασιλάκη Μιχαήλ
9.Πλευράκη Εμμανουήλ
10. Μακράκη Γεώργιο
11. Φιλιππάκη Κων/νο
12.Ζαχαριουδάκη Ιωάννη
13.Βουράκη Ιωάννη
14.Σέγκο Ιωάννη
15.Κασαπάκη Ιωάννη
16.Φανουράκη Ζαχαρία
17.Αργυράκη Νικόλαο
18.Ανυφαντάκη
Εμμανουήλ,Αντιπρόεδρο Σ
19.Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία,
Γραμματέα Σ
20.Μπελιβάνη Νικόλαο
21.Χατζάκη Ευάγγελο
22.Καλαϊτζάκη Εμμανουήλ
23.Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία
24.Λουλουδάκης Απόστολος
25.Μουντράκη Ιωάννη
26. Χατζηπαναγιώτη Αντώνιο
. κ.κ.Προέδρους ημοτικών Κοινοτήτων
ημοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου
1. Φραγκιαδάκη Βαρδή
ημοτικής Κοινότητας Μαλίων
2. Αργυράκη Εμμανουήλ
ημοτικής Κοινότητας Γουβών
ημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου
4.Στιβακτάκη Ιωάννη
ημοτικής Κοινότητας Ανωπόλεως
5.Περβολαράκη Εμμανουήλ
5
3.Τραβαγιάκη Εμμανουήλ
Ε.κ.κ.Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τοπική Κοινότητα Επισκοπής
1. Λουράκη Ιωάννα
Τοπική Κοινότητα Κρασίου
2. Αργυράκη Κων/νο
Τοπική Κοινότητα Καινούργιου Χωριού
3. Βραχασωτάκη Κων/νο
Τοπική Κοινότητα Ποταμιών
4. Κόμη Γεράσιμο
Τοπική Κοινότητα Γαλίφας
5. Στειακάκη Ιωάννη
Ζ.κ.κ.Πρόεδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων
ημοτικής Ενότητας Χερσονήσου
1.Μιχελεκάκη Ιωάννη
ημοτικής Ενότητας Γουβών
3.Κουνενό Αντώνη
ημοτικής Ενότητας Μαλίων
2.Κατσούλη Αριστόδημο
ημοτικής Ενότητας Επισκοπής
4.Κτιστάκη Ιωάννη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
..Υ.
.Ο.Υ.
.Τ.Υ.
.Π.Π.Κ.Α.
Πίνακας Ανακοινώσεων
Ιστοσελίδα ήμου
ΕΣHΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: Φ4β
ΕΝΗΜΕΡ&ΣΗ – ΓΝ&ΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι οι εισηγήσεις των θεμάτων του ημοτικού Συμβουλίου, σας
έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε γνωστοποιήσει στη
Γραμματεία του ημοτικού Συμβουλίου.
Επίσης, πληροφορίες σχετικά με τα θέματα θα παρέχονται στις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από την Γραμματεία του ημοτικού Συμβουλίου.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες,07-11-2013

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 31797

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣ: &Σ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΕΚΤ&Ν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση στην 17η τακτική συνεδρίαση έτους 2013 του ημοτικού

Συμβουλίου ήμου Χερσονήσου

Σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του Ν. 3852/2010, σας

προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ημοτικού Συμβουλίου, την 12η Νοεμβρίου

2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην έδρα του ήμου (αίθουσα συνεδρίων του

.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας

διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡ&ΣΗΣ

1. Ενημέρωση των μελών ημοτικού Συμβουλίου, για τρέχοντα θέματα

τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. ήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚ&Ν ΥΠΗΡΕΣΙ&Ν

1. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του

έργου:«ιαμόρφωση κεντρικής οδού οικισμού Ανάληψης».

2. Περί:

Α) Αποδοχής χρηματοδότησης τοπικού προγράμματος LΕADER για την

εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου Ι. Μονής Παναγίας

Γκουβερνιώτισσας και μονοπατιού που οδηγεί σε αυτόν».

Β) Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 του ήμου

Χερσονήσου και εγγραφή του νέου έργου.

Γ) Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2013 του ήμου Χερσονήσου και

εγγραφή νέου κωδικού.

) Ορισμό εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Ο.Τ..

ΑΝ. Η ΑΑΕ ΟΤΑ και του ήμου Χερσονήσου (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού).

3. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για γνωμοδότηση για χορήγηση

αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, τύπου Β΄ για το έτος

2014.

4. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση άδειας

λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκεται στην οδό Εμμ.

Τσαγκαράκη, στα Μάλια στον ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΙHΑΝΝΗ του Γεωργίου.

5. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση παραγωγικής άδειας

πωλητού λαϊκών αγορών στην ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη.

2

Β.ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

& ΑΝΑΚΥΚΛ&ΣΗΣ

6. Ρύθμιση του τρόπου χρήσεως και διαθέσεως των δημοτικών βοσκότοπων,

καθορισμός επιβολής ετήσιου δικαιώματος βοσκής, για το έτος 2013.

Γ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ&Ν ΥΠΗΡΕΣΙ&Ν

7. ιαφορές κατά την απογραφή του Ισολογισμού έναρξης και απογραφή

ενεργητικού – παθητικού την 01/01/2011 του ήμου Χερσονήσου.

8. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού € 143.049,00 από το «Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» και έγκριση υλοποίησης της

πράξης «Προώθηση των τουριστικών πόρων της περιοχής της Ενδοχώρας

του ήμου Χερσονήσου μέσω ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής υλικού –

Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα ιαχείρισης Ενδοχώρας

(Προορισμού) ήμου Χερσονήσου» με MIS 446690.

9. Έγκριση της με αριθ. 325/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με

θέμα: «Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού γ΄ τριμήνου έτους 2013».

10. Αποδοχή επιδότησης ποσού 243.500,00€ από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ,

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΟΛΟΚΛΗΡHΣΗ ΠΟΛΕΟΟΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΙΑΣΜΟΥ 2013» για την πράξη «ΑΠΟΤΥΠ&ΣΗ,

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΓΟΥΡΝ&Ν» (Πληρωμή εγκεκριμένων λογαριασμών 5ου, 6ου & 7ου της

μελέτης «Αποτύπωση, Κτηματογράφηση και Σύνταξη Πράξης

Εφαρμογής Γουρνών).

11. Λήψη απόφασης περί επικύρωσης ή μη του με αριθμό 01/04-10-2013

πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών

ιαφορών και Αμφισβητήσεων του ήμου Χερσονήσου κατ’ άρθρο 32

του Ν. 1080/1980.

12. Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων Τελών Καθαριότητας &

Ηλεκτροφωτισμού, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και Τέλους

Ακίνητης Περιουσίας στον κ. Ατσαλή Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, με

ΑΦΜ: 010541997.

13. Περί διαγραφής ή μη ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών

εκδιδομένων λογαριασμών καθώς και προστίμων επ’ ονόματι

ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΜΥΡ&Ν του Εμμανουήλ με ΑΦΜ:038756540, λόγω

λανθασμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη.

14. Περί διαγραφής ή μη ποσού στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών

εκδιδομένων λογαριασμών καθώς και προστίμων ημοτικής Ενότητας

Γουβών για το έτος 2006, 2007, 2008 της επιχείρησης «ΚΟΚΚΙΝΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ» με ΑΦΜ 046501217, λόγω διακοπής της

επιχείρησης.

15. Περί διαγραφής ή μη ποσού στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών εκδιδομένων

λογαριασμών καθώς και προστίμων ημοτικής Ενότητας Γουβών για το

έτος 2008, της επιχείρησης «ΚΑΠΠΟΣ ΓΕ&ΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» με

ΑΦΜ 053956380, λόγω υπολογισμού σε αυτό και εσόδων που δεν

εμπίπτουν στο τέλος.

3

16. Περί διόρθωσης ή μη ποσού στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών καθώς και

προστίμων για τo έτη 2004 ,2005 της επιχείρησης «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε» με

ΑΦΜ 094120894, λόγω εσφαλμένης εγγραφής που αφορά βεβαιωμένα τέλη

εκδιδομένων λογαριασμών ετών 2004, 2005.

17. Περί διαγραφής ή μη ποσού στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών

παρεπιδημούντων καθώς και προστίμων ημοτικής Ενότητας Γουβών για

τα έτη 2002, 2003, 2006 της επιχείρησης «Καρουζάκης ημήτριος

ΑΒΡΑΑΜ» με ΑΦΜ 119676826, λόγω υπολογισμού σε αυτό και εσόδων

που δεν εμπίπτουν στο τέλος.

18. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠHΝΥΜΙΑ Π. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΟΧΕΙΟ

«ST. CONSTANTIN I» ΜΕ ΕΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤH ΓΟΥΒΕΣ, HΣ ΠΡΟΣ ΤΑ

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦHΤΙΣΜΟΥ.

19. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠHΝΥΜΙΑ Π. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΟΧΕΙΟ

«ST. CONSTANTIN II» ΜΕ ΕΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤH ΓΟΥΒΕΣ, HΣ ΠΡΟΣ ΤΑ

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦHΤΙΣΜΟΥ.

20. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠHΝΥΜΙΑ Π. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΟΧΕΙΟ

«ST. CONSTANTIN III» ΜΕ ΕΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤH ΓΟΥΒΕΣ, HΣ ΠΡΟΣ ΤΑ

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦHΤΙΣΜΟΥ.

21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρων 160 και 161 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.. 17-5/15-6-

59, για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚ&Ν ΥΠΗΡΕΣΙ&Ν

22. Τροποποίηση αποφάσεων ημοτικού Συμβουλίου.

23. Περί:

Α) Αποδοχής χρηματοδότησης τοπικού προγράμματος LΕADER για την

εκτέλεση του έργου «Ίδρυση Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης και

προβολής ήμου Χερσονήσου».

Β) Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 του ήμου

Χερσονήσου και εγγραφή του νέου έργου.

Γ) Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2013 του ήμου Χερσονήσου και

εγγραφή νέων κωδικών.

) Ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της

Ο.Τ.. ΑΝ. Η ΑΑΕ ΟΤΑ και του ήμου Χερσονήσου (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού).

Ε. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣ&ΠΑ

24. Έγκριση της με αριθ. 202/2013 απόφασης του .Σ. της ΕΥΑΧ με θέμα:

«Συνεργασία ΕΥΑ Χερσονήσου με ΕΥΑ Ηρακλείου».

25. Έγκριση της με αριθ. 66/2013 απόφασης του .Σ. του Ν.Π...

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης με θέμα: «Τροποποίηση Ο.Ε.Υ.

Ν.Π... Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ήμου

Χερσονήσου».

4

26. Έγκριση της με αριθ. 83/2013 απόφασης του .Σ. του Ν.Π...

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης με θέμα: «Αναμόρφωση

σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2014 κατόπιν υποδείξεως του

Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., Ψήφιση του

Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο ράσης

έτους 2014».

27. Έγκριση της με αριθ. 94/2013 Απόφασης του ιοικητικού Συμβουλίου

του ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, με θέμα: «Ψήφιση του

Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων, του ημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Χερσονήσου (Ν.Π...), έτους 2014».

28. Έγκριση της με αριθ. 95/2013 Απόφασης του ιοικητικού Συμβουλίου

του ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, με θέμα: «Έγκριση του

πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ημοτικού

Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου έτους 2014».

Ο Πρόεδρος του .Σ.

ανελάκης Γεώργιος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΕΚΤ&Ν:

Α. κ. οξαστάκη Ζαχαρία, ήμαρχο

Β. κ.κ. Αντιδημάρχους

1.ιαμαντάκη Εμμανουήλ

2.Σταυρουλάκη Νικόλαο

3.Μαστοράκη Ιωάννη

4.Κατσαμποξάκη Σπυρίδωνα

Γ. κ.κ. ημοτικούς Συμβούλους

5. Μεραμβελιωτάκη Γεώργιο

6.Χειρακάκη Γεώργιο

7.Ζερβάκη Ιωάννα

8.Βασιλάκη Μιχαήλ

9.Πλευράκη Εμμανουήλ

10. Μακράκη Γεώργιο

11. Φιλιππάκη Κων/νο

12.Ζαχαριουδάκη Ιωάννη

13.Βουράκη Ιωάννη

14.Σέγκο Ιωάννη

15.Κασαπάκη Ιωάννη

16.Φανουράκη Ζαχαρία

17.Αργυράκη Νικόλαο

18.Ανυφαντάκη

Εμμανουήλ,Αντιπρόεδρο Σ

19.Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία,

Γραμματέα Σ

20.Μπελιβάνη Νικόλαο

21.Χατζάκη Ευάγγελο

22.Καλαϊτζάκη Εμμανουήλ

23.Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία

24.Λουλουδάκης Απόστολος

25.Μουντράκη Ιωάννη

26. Χατζηπαναγιώτη Αντώνιο

. κ.κ.Προέδρους ημοτικών Κοινοτήτων

ημοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου

1. Φραγκιαδάκη Βαρδή

ημοτικής Κοινότητας Μαλίων

2. Αργυράκη Εμμανουήλ

ημοτικής Κοινότητας Γουβών

ημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου

4.Στιβακτάκη Ιωάννη

ημοτικής Κοινότητας Ανωπόλεως

5.Περβολαράκη Εμμανουήλ

5

3.Τραβαγιάκη Εμμανουήλ

Ε.κ.κ.Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

Τοπική Κοινότητα Επισκοπής

1. Λουράκη Ιωάννα

Τοπική Κοινότητα Κρασίου

2. Αργυράκη Κων/νο

Τοπική Κοινότητα Καινούργιου Χωριού

3. Βραχασωτάκη Κων/νο

Τοπική Κοινότητα Ποταμιών

4. Κόμη Γεράσιμο

Τοπική Κοινότητα Γαλίφας

5. Στειακάκη Ιωάννη

Ζ.κ.κ.Πρόεδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων

ημοτικής Ενότητας Χερσονήσου

1.Μιχελεκάκη Ιωάννη

ημοτικής Ενότητας Γουβών

3.Κουνενό Αντώνη

ημοτικής Ενότητας Μαλίων

2.Κατσούλη Αριστόδημο

ημοτικής Ενότητας Επισκοπής

4.Κτιστάκη Ιωάννη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

..Υ.

.Ο.Υ.

.Τ.Υ.

.Π.Π.Κ.Α.

Πίνακας Ανακοινώσεων

Ιστοσελίδα ήμου

ΕΣHΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: Φ4β

ΕΝΗΜΕΡ&ΣΗ – ΓΝ&ΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εισηγήσεις των θεμάτων του ημοτικού Συμβουλίου, σας

έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε γνωστοποιήσει στη

Γραμματεία του ημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης, πληροφορίες σχετικά με τα θέματα θα παρέχονται στις εργάσιμες ημέρες και

ώρες από την Γραμματεία του ημοτικού Συμβουλίου.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου