main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 31η ειδική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), σας προσκαλώ σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 23η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης : Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Χερσονήσου.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος

copyright © Δήμος Χερσονήσου