Πρόσκληση στην 31η ειδική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), σας προσκαλώ σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 23η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης : Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Χερσονήσου.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος