Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, και με χρόνο έναρξης Συνεδρίασης: 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59) (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 488/2021) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ) 

2. Έγκριση 15ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59) (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 524/2021) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

3. Έγκριση 16ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59) (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 529/2021) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Άμεση ανάγκη έγκρισης των ανωτέρω αναμορφώσεων λόγω λήξης του οικονομικού έτους.

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 11:00

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 12:00

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: ds@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813404618), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης(11:00-12:00 ).

Ο κος Αντιδήμαρχος, που εισηγείται τα θέματα παρακαλείται να είναι διαθέσιμος κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (11:00-12:00), προκειμένου να απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Χειρακάκης Γεώργιος