Δημοσίευση πρόσκλησης για 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση στην 7η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A άρθρο 10 παρ. 1) «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο», σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 10η Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου

α. για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο και επιπλέον για τα παρακάτω θέμα:

β. Σχετικά με τον διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 15.000 €, από το Πράσινο Ταμείο, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του υγροβιότοπου του Αποσελέμη» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019», του άξονα προτεραιότητας 3 «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019», δυνάμει της αρίθμ. 164.5/2019 (ΑΔΑ 6ΛΝ546Ψ844-Σ1Χ) Απόφαση ΔΣ του Πράσινου Ταμείου (εισηγητής ο κος Δήμαρχος)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Παραχώρηση του αύλειου χώρου και αιθουσών του 1ου – 2ου Δημοτικού Σχολείου Μαλίων σε Συλλόγους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κων/νος)

3. Ορισμός ενός (1) αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Χερσονήσου (σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.1566/1985). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κων/νος)

4. Περί αντικατάστασης δύο (2) τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ του Δήμου Χερσονήσου με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου». (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κων/νος)

5. Περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κων/νος)

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 117/2020). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

7. Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής /2020). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

8. Έκθεση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2019(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 94/2020) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

9. Ορισμός νέων υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών πάγιας προκαταβολής Δήμου Χερσονήσου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10. Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων.Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 23950/12-12-2019 αίτηση της κας Κολιακουδάκη Ισμήνης. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

11. Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 1932/04-02-2020 αίτηση του κ . Φανουράκη Ιάκωβου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

12. Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 2358/10-02-2020 αίτηση του κ . Σερδαράκη Μιχαήλ. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

Ε. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

13. Έγκριση της Απόφασης 17/2020 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου με θέμα: «Καθορισμός αποζημίωσης συμμετοχής μελών σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου».

14. Έγκριση της Απόφασης 25/2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ με θέμα: «Παραχώρηση Χρήσης Μηχανήματος BOBCAT με αριθμό ΜΕ 86204 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χερσονήσου». (εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ Ματθαιάκης Εμμανουήλ)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χειρακάκης Γεώργιος