Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, και με χρόνο έναρξης Συνεδρίασης: 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ

Επανεισαγωγή του θέματος για λήψη απόφασης που αφορά την 2η αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 και αναμόρφωση οικονομικών στόχων Ο.Π.Δ. ύστερα από το αριθμ. Πρωτ. 3313/13-5-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 203/2022) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Σύμφωνα με την Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αρ. πρωτ. 3313/13-5-2022 ακυρώθηκε η αριθμ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την 2η αναμόρφωση Προϋπολογισμού και περιέχει πολλούς κωδικούς που πρέπει να προχωρήσουν σε άμεση πληρωμή.

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 12:00

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 13:00

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: ds@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813404618), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης(12:00-13:00 ).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χειρακάκης Γεώργιος

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η 11η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, δια περιφοράς, και με χρόνο έναρξης Συνεδρίασης: 12:00 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας