Πρόσκληση στην 12η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, και ώρα 17.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου για:

α) Προβλήματα που αφορούν στην λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων στην περιοχή Δράπανος Χερσονήσου

β) τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ

A. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. Λήψη καταρχήν απόφασης για τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος δράσης του Οργανισμού Πολιτισμού & Ανάπτυξης Ποταμιών « Η Γκουβερνιώτισσα» και τη σύναψη σύμβασης, στο πλαίσιο του άρθρου 96 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α’/07.06.2010), μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και του Οργανισμού Πολιτισμού & Ανάπτυξης Ποταμιών «Η Γκουβερνιώτισσα».(εισηγητής Κος Δήμαρχος)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης γηπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Χερσονήσου, που βρίσκεται στη θέση “Κακό όρος” εντός του οικοδομικού συνεταιρισμού Εκπαιδευτικών, στη ΔΕΥΑΧ για την κατασκευή νέας δεξαμενής για την ύδρευση του οικισμού Καρτερού στα πλαίσια του έργου: Αντικατάσταση του δικτύου διανομής πόσιμου ύδατος στον οικισμό Καρτερού του δήμου Χερσονήσου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

3. Περί καθορισμού νέων θέσεων για απευθείας παραχώρηση χρήσης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας, για τα έτη 2021-2022. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

4. Εφαρμογή ή μη εποχικότητας λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΙΞΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ που βρίσκεται στα Μάλια του Δήμου Χερσονήσου ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμό. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

5. Ορισμός αρμόδιων για την υπογραφή των επιταγών και τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών, πληρωμές τρίτων χρηματικές εντολές πληρωμής, ebanking του Δήμου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Γνωμοδότηση σχετικά με την αποστολή οριστικής πρότασης για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος)

7. Γνωμοδότηση σχετικά με την αποστολή οριστικής πρότασης για την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος)

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, ιδιοκτησίας του κ.ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που βρίσκεται εντός του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (υπό έκδοση γνωστοποίησης «Αναψυκτήριο-Εστιατόριο») με την επωνυμία “MEGUSTA”, στον οικισμό «Κάτω Γούβες» της Κοινότητας Γουβών του Δήμου μας. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

9. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης ποδηλάτων, συστεγαζόμενη με επιχείρηση εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.), που βρίσκεται στον οικισμό Γουρνών της Κοινότητας Ανωπόλεως του Δήμου μας, και εντός του Ξενοδοχείου «ΕΡΑΤΩ», ιδιοκτησίας του κ.ΣΩΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος