Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, και με χρόνο έναρξης Συνεδρίασης: 09:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ

1. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 262/2021) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Πιστώσεις που εγγράφονται στην 5η αναμόρφωση πρέπει να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής τους μέχρι

την επόμενη εβδομάδα από την επιχορήγηση των ληξιπροθέσμων.

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 09:00

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 10:00

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: ds@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813404618), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης(09:00-10:00 ).

Ο κος Αντιδήμαρχος, που εισηγείται το θέμα παρακαλείται να είναι διαθέσιμος κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης 09:00-10:00, προκειμένου να απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χειρακάκης Γεώργιος