Πρόσκληση στην 13 η τακτική συνεδρίαση έτους 2024 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 14η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του ν.5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

2. Σύσταση επιτροπής Ακρόασης και Επίλυσης προβλημάτων των εργαζομένων (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3. Τροποποίηση-συμπλήρωση της 78/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Περί έγκρισης έναρξης των διαδικασιών σύστασης της Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας του Δήμου Χερσονήσου με την επωνυμία «ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΣ-ΛΥΤΤΟΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», και έγκριση του Καταστατικού αυτής» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσαμποξάκης Σπυρίδων)

4. Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στο «Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων (ΕλΔΑΠ)» ως ιδρυτικό μέλος (εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσαμποξάκης Σπυρίδων) 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Περί κίνησης διαδικασίας για τη σύνταξη Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο) Ανάληψης, καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, σε έκταση που βρίσκεται στην περιοχή «Ανισαράς» της Κοινότητας Χερσονήσου της Δ.Κ. Χερσονήσου του Δ. Χερσονήσου, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού(Αριθμός Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής 113/2024) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

6. Περί συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου άρδευσης λόγω θεομηνίας» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Κατασκευή μίνι γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στον οικισμό Σγουροκεφαλίου» (αρ. μελέτης 12/2022), έως τις 17/9/2024» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

8. Περί αγοράς ακινήτων εντός του οικισμού Μαλίων για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων υποδομής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

9. Περί έγκρισης κατασκευής πεζοδρομίου σε μισθωμένη ιδιοκτησία από την «ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & Ο.Ε.», εντός Σχεδίου Πόλης Γουρνών του Δήμου Χερσονήσου και με χρήση “ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10. Υποβολή απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Χερσονήσου προς έγκριση(Αριθμός Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής 103/2024) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Πλευράκης Εμμανουήλ)

11. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Μαλίων στον «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ‘ΕΣΤΙΑ΄» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Πλευράκης Εμμανουήλ)

12. Έγκριση όρων για τη μεταφορά του χρηματικού υπολοίπου από την Παγκρήτια Τράπεζα στην Τράπεζα Πειραιώς» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Πλευράκης Εμμανουήλ) 

13. Έκδοση εγγυητικής επιστολής για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της (Χερσαίας και Θαλάσσιας) ζώνης του Τουριστικού Λιμένα Μαλίων Δήμου Χερσονήσου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Πλευράκης Εμμανουήλ)

14. Άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών ειδικού σκοπού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Πλευράκης Εμμανουήλ)

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

15. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Χερσονήσου στον Σύνδεσμο «ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

16. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Χερσονήσου στην ΑΜΚΕ «ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ» (εισηγητής ο κ. Δήμαρχος)

17. Περί συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής – Αξιολόγησης Αιτήσεων Εγγραφών και Επανεγγραφών για την περίοδο 2024 -2025 στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μαστοράκης Γεώργιος)

18. Περί έγκρισης προϋποθέσεων Εγγραφών και Επανεγγραφών νηπίων για την περίοδο 2024 -2025 και εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης, σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών , Αρ. Απόφ. 41087 των Υπ. Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/05.12.2017) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μαστοράκης Γεώργιος)

19. Περί Καθορισμού καταβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για το σχολικό έτος 2024-2025 των φιλοξενούμενων νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου(εισηγητής Αντιδήμαρχος Μαστοράκης Γεώργιος)

20. Συγκρότηση Επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4412/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Σταυρουλάκης Νικόλαος)

ΣΤ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

21. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 57/2024 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που αφορά «Έγκριση 18ου Λογαριασμού του έργου «Επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για Ολοκλήρωση Έργου Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμών Καρτερού και Κ. Χάνι Βαθειανού Κάμπου» ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (2019) στη Συλλογική Απόφαση ΣΑΕ 075 με Κωδ. Έργου: 2019ΣΕ07500000» (εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

22. Έγκριση της 10/2024 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου με θέμα : «Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού, οικονομικού έτους 2023» (ΑΔΑ: 9Χ6ΥΟΡ0Ε-7ΨΟ) (εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Θραψανιώτη Αικατερίνη)

23. Έγκριση της 14/2024 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου με θέμα : «Έγκριση αποζημίωσης Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Δ.Σ., του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, για το έτος 2024» (ΑΔΑ: 6Χ0ΡΟΡ0Ε-ΩΚ4) (εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Θραψανιώτη Αικατερίνη)

24. Έγκριση της 31/2024 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου με θέμα : «Περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ΕσόδωνΕξόδων, οικονομικού έτους 2024, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου» (ΑΔΑ: 6ΦΨ3ΟΡ0Ε-ΨΡΓ) (εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Θραψανιώτη Αικατερίνη)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κοκοδρούλης Ευάγγελος