Πρόσκληση στην 14η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021, και ώρα 17.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου :

α) για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο,

β)Παραχώρηση χρήσης ακινήτων σε συλλόγους και φορείς (έγγραφο με αρ. πρωτ. εισερχ.11956/13-07-2021) του Δημοτικού Συμβούλου Διαμαντάκη Εμμανουήλ επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Δύναμη Δημιουργίας»

ΘΕΜΑΤΑ

A. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. Έγκριση Β’ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 Δήμου Χερσονήσου - Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός) (εισηγητής Κος Δήμαρχος)

B. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

3. Απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του άρθρου 1 παρ. 1 Ν. 25/75, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί (2020 – 2021) στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  53/2021) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

4. Περί δημιουργίας νέας θέσης για απευθείας παραχώρηση τμήματος αιγιαλού και τον καθορισμό της έκτασης και του μισθωτικού ανταλλάγματος αυτού, στη Δ.Ε. Γουβών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

5. Εφαρμογή ή μη εποχικότητας λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΒΑ ΑΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MALIA BAY HOTEL που βρίσκεται στα Μάλια του Δήμου Χερσονήσου, ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμό (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

6. Εφαρμογή ή μη εποχικότητας λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΚΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ που βρίσκεται στα Μάλια του Δήμου Χερσονήσου, ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμό (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

7. Εφαρμογή ή μη εποχικότητας λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ «ΚΥΡΙΑΚΟΣ» -ΚΑΝΑΤΕΛΙΑΣ ΚΥΡ. του ΜΙΧ. που βρίσκεται στη Σταλίδα του Δήμου Χερσονήσου, ως προς τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμό (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

8. Περί αποδοχής ή μη της ΚΥΑ 78157 ΕΞ 2021/30-06-2021: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 56468 ΕΞ 2020/5-6-2020 (Β΄ 2198), 66404 ΕΞ 2020/29-06-2020 (Β΄ 2697), 77616 ΕΞ 2020/16-07-2020 (Β΄ 3072) και 51872 ΕΞ 2021/28-04-2021 (Β’ 1798) όμοιες. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας και του αύλιου χώρου του δημοτικού σχολείου Χερσονήσου, στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του προαναφερόμενου σχολείου, για την υλοποίηση προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, κατά την χρονική περίοδο: 01 Ιουλίου 2021 έως και 27 Αυγούστου 2021. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος)

10. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης τριών ( 3 ) αιθουσών διδασκαλίας και του αυλιου χώρου του δημοτικού σχολείου Γουρνών – παράρτημα Ειρήνη, στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του προαναφερόμενου σχολείου, για την υλοποίηση προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, κατά την χρονική περίοδο: 01 Ιουλίου 2021 έως και 27 Αυγούστου 2021. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος)

11. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης τεσσάρων ( 4 ) αιθουσών διδασκαλίας, του αύλιου χώρου, του ψηφιακού εξοπλισμού και των τουαλετών του 1ου και 2ου δημοτικού σχολείου Λιμένα Χερσονήσου, στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων των προαναφερόμενων σχολείων, για την υλοποίηση προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών - καλοκαιρινό σχολείο, κατά την χρονική περίοδο: 28 Ιουνίου 2021 έως και 28 Αυγούστου 2021. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος)

12. Λήψη απόφασης για εκλογή υδρονομέων άρδευσης.(εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13. Ανάκληση της με αρ.315/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, σε συμμόρφωση με την Α24/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.(εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος