Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Συνεδριάζει δια περιφοράς την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 10:00

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 11:00 .

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής μηνύματος

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: ds@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής

επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813404618), κατά τις ώρες διεξαγωγής της

Συνεδρίασης (10:00 -11:00 ).

 

1. Αναβίωση της σε εκκαθάριση ευρισκόμενης εταιρείας Αναπτυξιακή Εταιρεία Γουρνών Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ» και αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. (εισηγητής κ.Δήμαρχος)

2. Έγκριση της 9ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 311/2020). (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης κρίνεται κατεπείγουσα λόγω καταληκτικής ημερομηνίας για την αναβίωση της σε εκκαθάριση ευρισκόμενης εταιρείας Αναπτυξιακή Εταιρεία Γουρνών Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Γεώργιος Χειρακάκης