Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Συνεδριάζει δια περιφοράς την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1

του Ν.4635/2019, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 12:30

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 12:45

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής μηνύματος

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: ds@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής

επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813404618), κατά τις ώρες διεξαγωγής της

Συνεδρίασης (12:30 -12:45 ).

 

1. ΨΗΦΙΣΜΑ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου της 26ης Αυγούστου

2020 στη μνήμη του Σταυρακάκη Γεωργίου του Ζαχαρία, πρώην Δημοτικού Συμβούλου

του πρώην Δήμου Γουβών από το 2003 έως το 2006 και πρώην Προέδρου της

Κοινότητας Κόξαρης από το 2011 έως το 2014.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της απώλειας του

Σταυρακάκη Γεωργίου του Ζαχαρία και του προγραμματισμού της κηδείας κατά την

26η

/08ου/2020.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Γεώργιος Χειρακάκης