Πρόσκληση στην 23η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν επιβληθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου από 1-9-2020, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 13:00

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ 

A. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (εισηγητής Κος Δήμαρχος)

2. Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α Φάση) του Επιχειρησιακού προγράμματος 2019-2023 του Δήμου Χερσονήσου. (εισηγητής Κος Δήμαρχος) 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Περί αντικατάστασης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΟΥΒΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος)

4. Περί μίσθωσης ακινήτου (κατόπιν διαγωνισμού) για τις ανάγκες σχολικής στέγης (Νηπιαγωγείου) στην Ανάληψη της ∆Κ Χερσονήσου(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος)

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 386/2020). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

6. Έγκριση ή μη συμβιβαστικής επίλυσης ένδικης διαφοράς και πρακτικού συμβιβασμού του Δήμου Χερσονήσου με την εταιρία «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΕ.» επί της υπ’ αρ. 256/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και των με αριθμό πρωτ 386/19-6-2018 και 320/15-5-2018 αιτήσεων καθορισμού οριστικής τιμής του Δήμου Χερσονήσου και της ως άνω εταιρείας αντίστοιχα (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 380/2020) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

7. Περί ορισμού εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων ή μη (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

8. Περί ανανέωσης δωρεάν παραχώρησης χρήσης της αίθουσας Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Βοριτσίου του Δημοτικού Καταστήματος Χαρασού, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βοριτσίου ΄ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ΄» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

9. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης μιας αίθουσας του ισογείου αριστερά, στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Ανώπολης, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανώπολης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

10. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης μίας αίθουσας διδασκαλίας του Πολιτιστικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου, για την εκπλήρωση του προγράμματος «Σέρβικο Σχολείο» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ.297/27731/17-10-2014 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ (ΠΑΙΔΙΚΗ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ), 2. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 1,2,3

ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ (GIANT SLIDES) 3. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (SPACE BALL), ιδιοκτησίας της

εταιρείας «ΥΔΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΥΔΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε», με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ.ΡΗΤΣΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ, που βρίσκονται εντός του υδάτινου πάρκου “AQUA PLUS”, στη Θέση Ρούσσος Λάκκος, στο 5ο χλμ της οδού Χερσονήσου-Καστελίου, της Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου μας. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

12. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 296/27729/17-10-2014 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1. ΠΙΣΙΝΕΣ B,C,D Υποδοχής Παιχνιδιών (Crazy River, Black Hole, Kamikaze, Hydro Tube) και 2. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (Lazy River), ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΥΔΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΥΔΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε», με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ.ΡΗΤΣΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ, που βρίσκονται εντός του υδάτινου πάρκου “AQUA PLUS”, στη Θέση Ρούσσος Λάκκος, στο 5ο χλμ της οδού Χερσονήσου-Καστελίου, της Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου μας. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

13. Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων.Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 18165/7-10-2020 του κ. Χαραλαμπάκη Χρήστου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

14. Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 18124/06-10-2020 αίτηση του κ. Σπυριδάκη Μάρκου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

15. Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Σχετ.:Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 18166/07-10-2020 του κ. Τραπιεράκη Εμμανουήλ. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

Ε. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

16. Αίτηση ενίσχυσης της ρευστότητας, λόγω αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών της ΔΕΥΑ Χερσονήσου από οικείο Δήμο Χερσονήσου, στα πλαίσια της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 75/30.03.2020), περί μέτρων

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (υπ΄αριθμ. 150/2020 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΧ. (εισηγητής ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ κος Ματθαιάκης Εμμανουήλ)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 Χειρακάκης Γεώργιος