Πρόσκληση στην 24η ειδική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021, και ώρα 13.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης : Έγκριση Έκθεσης πεπραγμένων οικονομικής Επιτροπής 1ου εξαμήνου 2021 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 336/2021) (εισηγητής ο κος Δήμαρχος) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Χειρακάκης Γεώργιος