Πρόσκληση στην 25η τακτική συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), τη με αρ. 427 (αρ. πρωτ. 77440/13.11.2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου ΥΠΕΣ την αριθμ. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/Β/2020) ΚΥΑ για τις τηλεδιασκέψεις, την Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5401) ΚΥΑ και η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021, και ώρα 14.00 , για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο,

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αύλειου χώρου και αθλητικών υποδομών ( μήκους – ύψους – διαδρόμων τάπητα ), του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Μαλίων, στον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Μαλίων, για την πραγματοποίηση προπονήσεων κατά το σχολικό έτος 2021 -2022. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος)

2. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αύλειου χώρου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Μαλίων, στον Αθλητικό Σύλλογο Τρισκελής, για την πραγματοποίηση μαθήματων ταε κβο ντο ( ταεκwondo – itf ), ταϋλανδεζικης πυγμαχίας – μουαι ται ( muay thai ) και αυτοάμυνας, σε παιδιά και ενήλικες της περιοχής των Μαλίων και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χερσονήσου κατά το σχολικό έτος 2021 -2022. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Έγκριση 17ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59) (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 556/2021) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

4. Έκθεση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2021 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 489/2021). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ) 

5. Περί ορισμού εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής (πολυσύχναστες παραλίες) σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 22598/30-11-2021 (2132.3-1/4233/2021) έγγραφο της Λιμενικής Αρχής Ηρακλείου). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

6. Περί παράτασης συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας των Αποστολάκη Ιωάννη του Γεωργίου και Αποστολάκη Μαρία Ελένη του Ιωάννη(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

7. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης ενός χώρου της Αγγλικανικής Εκκλησίας Γουρνών του δήμου Χερσονήσου στο σωματείο Γυναικών ΄ΙΡΙΔΑ΄» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ) .

8. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μαλίων στη Χορωδία Μαλίων(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9. Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Σχετ.: Οι με αρ. πρωτ. εισερχ. 18830/2021 & 21191/2021 αίτησεις των κων Φανταουτσάκη Σπυρίδωνα, Φανταουτσάκη Άγγελού και Φανταουτσάκη Νικόλαου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

10. Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων.Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 21490/15-11-2021 αίτηση της κας Τσιχλάκη Στέλλας περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιοκτησία. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

11. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης ποδηλάτων, συστεγαζόμενη με επιχείρηση εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.), που βρίσκεται στον οικισμό Γουρνών της Κοινότητας Ανωπόλεως του Δήμου μας, και εντός του Ξενοδοχείου «ΕΡΑΤΩ», ιδιοκτησίας του κ.ΣΩΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (επανεξέταση αιτήματος). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

12. Περί ανάκλησης της με αρ. 298/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, “Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για κλείσιμο (σφράγιση) καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων κάτω των 50 κ.εκ. ιδιοκτησίας ΤΖΟΡΒΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με δ.τ. «ROYAL», εντός χώρου πάρκινγκ του ξενοδοχείου «STAR BEACH» στη ΔΚ Λ.Χερσονήσου του Δήμου μας”, σε συμμόρφωση με την ανωτέρω 139/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Γ΄ Τριμελές).(εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος