Πρόσκληση στην 35η τακτική συνεδρίαση έτους 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 05η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση 28ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Χερσονήσου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

2. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων στην επιχείρηση ΔΝ Κ -ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ με Α.Φ.Μ 094195161(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Περί εγκρίσεως ή μη του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου, έτους 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Αναστασάκης Κωνσταντίνος)

4. Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Σχετ.: H με αρ. πρωτ. εισερχ. 17987/22.08.2023 και αίτηση της κας Παρλαμά Καλλιόπης περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

5. Περί συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρων πρόσβασης σχολείου Κοψά» (Α.Μ. 23/2022) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Αναστασάκης Κωνσταντίνος)

6. Περί συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για την σύνδεση των δεξαμενών της ΔΕΥΑ Χερσονήσου με το δίκτυο διανομής του φράγματος Αποσελέμη στις περιοχές Γούβες – Ανάληψης – Λιμένα Χερσονήσου» (Α.Μ. 35τροπ/2016) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Αναστασάκης Κωνσταντίνος)

7. Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12θεσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης» (Α.Μ. 2- ΤΡΟΠ./2016) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Αναστασάκης Κωνσταντίνος)

Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

8. Έγκριση της υπ. αριθμ. 111/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου με θέμα: Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων και έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Ν.Π.Δ.Δ.), έτους 2024 (εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου.)

9. Έγκριση της υπ. αριθμ. 96/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου με θέμα: Έγκριση 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2023. (εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου Μηλάκης Ιωάννης)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος