Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς, την Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021, και με χρόνο έναρξης Συνεδρίασης: 14.30 σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1,  για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα  παρακάτω θέματα  της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ

  1.  

Περί ορισμού εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων ή μη, έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ) 

  1.  

Περί Έγκρισης παραχώρησης ενός οχήματος στην ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος )

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

 

              Για το 1ο θέμα απαιτείται η αποστολή του εκπροσώπου το συντομότερο δυνατό, μέχρι το πρώτο 15νθήμερο του Αυγούστου (σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου),

            Για το 2ο θέμα κρίνεται επείγουσα η εξέταση του αιτήματος της παραχώρησης  για την συμβολή στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και συγκεκριμένα την ενίσχυση του πυροσβεστικού κλιμακίου χερσονήσου

  

  • Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 14:30
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 15:00
  • Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
  • Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: ds@hersonisos.gr  ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813404614), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης(14:30-15:00 ).

      

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χειρακάκης Γεώργιος