Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί  μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, και με χρόνο έναρξης Συνεδρίασης: 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1,  καθώς και  την  υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν επιβληθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου από 1-9-2020, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

A. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

  1.  

Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (εισηγητής Κος Δήμαρχος)

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

  Η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης κρίνεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών που τίθενται για την Τακτική Γενική Συνέλευση του Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ,  η οποία θα λάβει χώρα στις 30.10.2020.

           

                                                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χειρακάκης Γεώργιος