Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάζει δια περιφοράς την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 11:00

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 11:15 .

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: ds@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813404618), κατά τις ώρες διεξαγωγής της

Συνεδρίασης (11:00 -11:15 ).

 

1. ΨΗΦΙΣΜΑ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου της 17ης Αυγούστου 2020 στη μνήμη του Τραπιεράκη Ιωάννη του Πέτρου, πρώην Προέδρου της Κοινότητας Χερσονήσου από το 1999 έως το 2002 και πρώην Κοινοτικού Συμβούλου Κοινότητας Χερσονήσου από 1986 έως το 1998. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της απώλειας του Τραπιεράκη Ιωάννη του Πέτρου και του προγραμματισμού της κηδείας κατά την 17η /08ου/2020.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Γεώργιος Χειρακάκης