Πρόσκληση στην 21η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου

 Συνεδριάζει δια περιφοράς την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1,  καθώς και  την  υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν επιβληθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου από 1-9-2020,  για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  • Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 14:00.
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης:     15:00
  • Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
  • Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: ds@hersonisos.gr  ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813404618), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (12:00 πμ -14:00 μμ).

 Ο κος Δήμαρχος και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, που εισηγούνται τα παρακάτω θέματα παρακαλούνται να είναι διαθέσιμοι και κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (14:00 -15:00 ), προκειμένου να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματα.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

A. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

    1

 Έκθεση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2020 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 333/2020). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

 2

Έκθεση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού B΄ τριμήνου 2020–10η αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 334/2020). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

    3

Έγκριση της 11ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 354/2020). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

    4

Περί έγκρισης της υπ΄αρ. 167/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. ). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

 

 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

    5

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χερσονήσου στην υπό σύσταση επιτροπή του άρθρου 3 της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄3088/24.07.2020) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κων/νος)

    6

Ακύρωση της ΑΔΣ 82/2020 και λήψη νέας απόφασης ΔΣ για απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτου του Νηπιαγωγείου Ανάληψης Δήμου Χερσονήσου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κων/νος)

    7

Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στον Δήμο Χερσονήσου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κων/νος)

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

    8

Περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Σχετ.:  Η με αρ. πρωτ. εισερχ. 9739/26-06-2020 αίτηση  του κ. Κοντογιωργάκη Νικόλαου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

    9

Περί αγοράς ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων   στο Μοχό. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ)

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

     Χειρακάκης Γεώργιος