Πρόσκληση στην 8η τακτική συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

Συνεδριάζει δια περιφοράς την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  •  Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 12:00π.μ
  •  Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 14:00 μ.μ.
  •  Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
  •  Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Δ.Σ: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: ds@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δ.Σ. (Τηλ: 2813404618), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (12:00 πμ -14:00 μμ).

Ο κος Δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, που εισηγούνται τα παρακάτω θέματα παρακαλούνται να είναι διαθέσιμοι και κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (12:00 πμ -14:00 μμ), προκειμένου να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματα.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης, του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση πρώην Αγγλικανικής Εκκλησίας ΠΑΒΓ στο Ο.Τ. 14», συνολικού ποσού 599.985,00€ σύμφωνα με την αρ.13/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», του άξονα προτεραιότητας 4:«Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» (Μέτρο 8.3.3:Αρ.63.1 του Καν.508/2014 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων Ηρακλείου (για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) (πρόσκλησης 63.1-CLLD.16, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3994 και κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Ανάπτ. 1052) του ενδιάμεσου φορέα ΕΠΑΛΘ 2014-2020, Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (εισηγητής ο κος Δήμαρχος)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ζαχαριουδάκης Κων/νος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χειρακάκης Γεώργιος