ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2024 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΙΑΣ

Από το πρακτικό 1/23-2-2024 συνεδρίασης της Κοινότητας Ελιάς του Δήμου Χερσονήσου.

Σήμερα 23 Φεβρουαρίου  ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00μ.μ. στην Ελιά, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση  το Συμβούλιο της Κοινότητας Ελιάς στο δημοτικό κατάστημα Ελιάς, ύστερα από την με αρ.4/20-2-2024 πρόσκληση της προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Ελιάς, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του και αναρτήθηκε στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.88 του ν.3852/2010

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών, παρόντες ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Συντιχάκη Ελένη

Πρόεδρος

 

 

Τοράκης Σπυρίδων

Μέλος

 

 

Χωραφάκη Μαρία

Μέλος

 

 

Οψιμάκης Γεώργιος                 

Σεγρεδάκη Ειρήνη

 

Μέλος

Μέλος

 

 

 

 

ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο :  Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τον τρόπο λειτουργίας των Δημοτικών Κοινοτήτων.

          Η Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου καλωσόρισε το με αρ.απ.42/2023 του Πρωτοδικείου Ηρακλείου,  νέο Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Ελιάς , προχώρησε στην ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας των Δημοτικών Κοινοτήτων και τις υποχρεώσεις τους ως Κοινοτικοί Σύμβουλοι  και τους ευχήθηκε καλή θητεία.

 

Θέμα 2ο : Σχετικά με την παραχώρηση σύστασης οικογενειακού τάφου σε δημότες.

 Η πρόεδρος του Κοινοτικού  Συμβουλίου ενημέρωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο  για το θέμα της έλλειψης κενοταφίων στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Ελιάς και ζήτησε από το Κοινοτικό Συμβούλιο να εκφράσει γνώμες και προτάσεις όσον αφορά τη λύση του προβλήματος αυτού. Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού συζήτησε το θέμα και έλαβε υπ΄όψιν την ήδη έλλειψη  χωροθέτησης κενοταφίων στον υπάρχον κενό χώρο εντός του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Ενότητας της Ελιάς αποφάσισε:

 1. Δεν υπάρχει προς το παρόν η δυνατότητα παραχώρησης σύστασης οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο των Γουβών λόγω έλλειψης κενοταφίων .
 2. 2.      Έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος του Δήμου Χερσονήσου όσον αφορά την δυνατότητα να προχωρήσει η διαμόρφωση του υπάρχοντος μικρού κενού χώρου εντός χώρου του Κοιμητηρίου και η κατασκευή νέων ταφοπεδίων στο σημείο αυτό.

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 1/2024.

 

Θέμα 3ο  Σχετικά με την επισκευή της δεξαμενής ύδρευσης στον Άγιο Παντελεήμονα.

                    Η πρόεδρος του Κοινοτικού  Συμβουλίου ενημέρωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο  για το πρόβλημα που υπάρχει σχετικά με την δεξαμενή ύδρευσης, η οποία βρίσκεται εντός του οικισμού της Ελιάς και συγκεκριμένα δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Η δεξαμενή αυτή εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει συντηρηθεί, μετά τους  σεισμούς των τελευταίων χρόνων δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος όσον αφορά την κατάσταση του κτίσματος,  πολύ περισσότερο όταν ενός τέτοιος όγκος νερού βρίσκετε στο κέντρο του οικισμού και εξ επαφής με κατοικίες. Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού συζήτησε το θέμα αποφάσισε να ζητήσει εγγράφως από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να προχωρήσει στην συντήρηση της δεξαμενής ύδρευσης και τον καθαρισμό της όπως επίσης και να απαντήσει εγγράφως για το αν προχωρεί το θέμα της σύνδεσης του δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Ελιάς με το δίκτυο ύδρευσης της Κοινότητας Επισκοπής.

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 2/2024.

 

Θέμα 4ο :  Σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτου ιδιοκτησίας Καραμπουρνιώτη      Αντωνίου.

 Η πρόεδρος του Κοινοτικού  Συμβουλίου ενημέρωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο  για την αίτηση  με αρ.πρ. 1333/29-1-2024 του Καραμπουρνιώτη Αντωνίου με την οποία  ζητεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ελιάς να βεβαιώσει ότι το τμήμα ακινήτου του το οποίο περιγράφεται ως ΚΔ072 στο Κτηματολογικό Διάγραμμα της απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του δρόμου Καρτερός- Επισκοπή ο Δήμος :

 1. Δεν έκανε ποτέ εργασίες συντήρησης και καθαρισμού αγροτικής οδοποιίας.
 2. Δεν διέρχεται από το τμήμα αυτό κανένα Δημοτικό δίκτυο άρδευσης των γύρω καλλιεργειών.
 3. Δεν υπήρχε αρχικά διαμορφωμένη κοινόχρηστη αγροτική οδός.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού συζήτησε το θέμα αποφάσισε ομόφωνα ότι σχετικά με το τμήμα ακινήτου του Καραμπουρνιώη Αντωνίου ισχύουν όλα τα παραπάνω, και η πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου  της Ελιάς θα δώσει έγγραφη βεβαίωση για κάθε νόμιμη χρήση στον Καραμπουρνιώτη Αντώνιο .

  Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 3/2024.

 

Θέμα 5ο :  Αποκατάσταση μεταλλικού προστατευτικού στηθαίου στην περιοχή ΦΟΙΝΙΚΑΣ.

      Η πρόεδρος του Κοινοτικού  Συμβουλίου ενημέρωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο  για την ανάγκη αποκατάστασης του μεταλλικού προστατευτικού στηθαίου στον δρόμο από τον οικισμό της Ελιάς προς τον οικισμό του Εσταυρωμένου, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Φοίνικα. Η Πρόεδρος  υπενθύμισε στο Κοινοτικό Συμβούλιο ότι το στηθαίο αυτό καταστράφηκε μετά από τροχαίο και από τότε δεν αποκαταστάθηκε ποτέ, όμως λόγω των απότομων και επικίνδυνων στροφών που υπάρχουν στο σημείο αυτό η αντικατάσταση του κρίνεται αναγκαία και επείγουσα. Το Κοινοτικό Συμβούλιο συμφώνησε ομόφωνα με την άποψη της Προέδρου και αποφάσισε να ενημερώσει εγγράφως το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Χερσονήσου ώστε να προχωρήσει στην αποκατάσταση του μεταλλικού προστατευτικού στηθαίου το συντομότερο δυνατόν.

  Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 4/2024.

 

Θέμα 6ο :  Τοποθέτηση νέων γραμματοθυρίδων.

      Η πρόεδρος του Κοινοτικού  Συμβουλίου ενημέρωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο  για το έγγραφο  με αρ.πρ. 1950/7-2-2024 εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου με το οποίο ζητείτε από το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ελιάς να υποδείξει σημεία στην Δημοτική Ενότητα της Ελιάς στα οποία υπάρχει ανάγκη τοποθέτησης νέων γραμματοθυρίδων. Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού συζήτησε το θέμα πρότεινε τα εξής σημεία:

 1. Στον οικισμό του Εσταυρωμένου .
 2. Στον οικισμό του Αγίου Ρωμανού.
 3. Στον Καρτερό, μια θέση ανατολικά και μια θέση δυτικά του οικισμού.

 

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 5/2024.

 

Θέμα 7ο :  Αγορά ακινήτου για την δημιουργία Δημοτικού κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης.

      Η πρόεδρος του Κοινοτικού  Συμβουλίου ενημέρωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο  για την ανάγκη δημιουργίας Δημοτικού κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης εντός του οικισμού της Ελιάς και ζήτησε τη γνώμη τους  σε αυτό το θέμα. Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού συζήτησε το θέμα αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει εγγράφως από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Χερσονήσου εάν υπάρχει η δυνατότητα αγοράς, εκ μέρους του Δήμου Χερσονήσου, ακινήτου εντός του οικισμού της Ελιάς, για την δημιουργία του χώρου στάθμευσης.

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 6/2024.

 

Θέμα 8ο :  Τοποθέτηση Πυροσβεστικών κρουνών.

Η πρόεδρος του Κοινοτικού  Συμβουλίου ενημέρωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο  για την ανάγκη τοποθέτησης πυροσβεστικών κρουνών εντός και γύρω από τον οικισμό της Ελιάς. . Το Κοινοτικό Συμβούλιο συμφώνησε ομόφωνα με την άποψη της Προέδρου και αποφάσισε να ενημερώσει εγγράφως την δ/ΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου όσον αφορά την εκπόνηση μελέτης και σχεδιασμού για την αντιπυρική προστασία του οικισμού της Ελιάς και την τοποθέτηση ειδικών πυροσβεστικών συνδέσμων σε όλα τα κολεκτέρ ώστε, σε περίπτωση πυρκαγιάς να μπορεί η Πυροσβεστική να κάνει άμεσα χρήση του νερού.

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 7/2024.

 

Θέμα 9ο :  Τοποθέτηση καθρεπτών ΚΟΚ και ονοματοδοσία οδών του οικισμού της Ελιάς.

          Η πρόεδρος του Κοινοτικού  Συμβουλίου ενημέρωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο  για την ανάγκη τοποθέτησης καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας σε σταυροδρόμια με μικρή ορατότητα όπως και την ανάγκη ονοματοδοσίας σε δρόμους του οικισμού της Ελιάς . Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού συζήτησε το θέμα αποφάσισε ομόφωνα ότι πρέπει να τοποθετηθούν καθρέπτες σε αρκετά σημεία χωρίς ορατότητα όπως και ότι πράγματι οι περισσότεροι δρόμοι και πλατείες του οικισμού είναι χωρίς όνομα. Η πρόεδρος του Κοινοτικού  Συμβουλίου ζήτησε από το Κοινοτικό Συμβούλιο  να καταθέσει προτάσεις για τα δυο αυτά θέματα στο επόμενο Κοινοτικό Συμβούλιο.

        Επίσης η πρόεδρος προχώρησε στην ενημέρωση του Κοινοτικού Συμβουλίου:

 • Όσον αφορά το κλάδεμα των δέντρων κατά μήκος των δρόμων του οικισμού από τον Δήμο Χερσονήσου το οποίο βρίσκετε σε εξέλιξη.
 • Το εργοτάξιο στην περιοχή ΦΟΙΝΙΚΑΣ και την ολισθηρότητα που δημιουργείται στο οδόστρωμα με τα αδρανή υλικά που συσσωρεύονται πάνω σε αυτό.
 • Πρόταση για την δημιουργία ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όσον αφορά την Δημοτική Ενότητα της Ελιάς.
 • Σχετικά με το θέμα του μπαζώματος ρέματος από ιδιώτη, την καταγγελία από μέρους της Κοινότητας Ελιάς σε όλους τους αρμόδιους φορείς , την πορεία και που βρίσκεται το θέμα εκείνη τη στιγμή.

 

                                   Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Η  Πρόεδρος                                                                                      Τα μέλη

Συντιχάκη Ελένη                                                                           Τοράκης Σπυρίδων

                                                                                                     Χωραφάκη Μαρία

                                                                                                     Οψιμάκης Γεώργιος

                                                                                                     Σεγρεδάκη Ειρήνη

 

 

Η Ειδική Γραμματέας    

 

Φανταουτσάκη  Δήμητρα

 

 

23-2-2024

Η  Πρόεδρος  της Κοινότητας  Ελιάς

ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ