Περίληψη αποφάσεων 29ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019