main img main img main img main img main img main img main img main img

Περίληψη αποφάσεων 35ης συνεδρίασης ετους 2014 Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                Γούρνες   17-11-2014

 

 

35o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     (14-11-2014)

 

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

                        ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Έγκριση ΠΑΥ, ψήφιση πίστωσης και έγκριση των όρων δημοπράτησης για το έργο «ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνι Χάνι».

353

Εγκρίνεται ομόφωνα

2

Σύνταξη όρων για την εκτέλεση των υπηρεσιών δράσης προβολής και branding της Ενδοχώρας Δήμου Χερσονήσου» ύψους 100.983,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Υποέργο 2 της πράξης «Προώθηση των τουριστικών πόρων της περιοχής της Ενδοχώρας του Δήμου Χερσονήσου μέσω ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής υλικού – Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Ενδοχώρας (Προορισμού) Δήμου Χερσονήσου» με MIS  446690.

354

Εγκρίνεται ομόφωνα

3

Ένταξη στη ρύθμιση Ν. 4305/2014 για την πληρωμή ποσού 673,00 € στο ΙΚΑ Ν. Αλικαρνασσού

355

Εγκρίνεται ομόφωνα η ένταξη στη ρύθμιση. Η Νομική Υπηρεσία να ασκήσει αγωγή για την επιστροφή των χρημάτων

4

Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης της προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευή κτιρίων.

356

Εγκρίνεται ομόφωνα

5

Έγκριση ΠΑΥ και ψήφιση πίστωσης της προμήθειας χημικού υλικού

357

Εγκρίνεται ομόφωνα

6

Ψήφιση πίστωσης και έγκριση Α.Α.Υ.

358

Εγκρίνεται ομόφωνα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Περί εξέτασης αιτημάτων για υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4257/2014, άρθρου 24 του Ν. 4304/2014

359

Εγκρίνεται ομόφωνα

2

Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την «μελέτη κατασκευής νηπιαγωγείου Κοκκίνη Χάνι».

360

Εγκρίνεται ομόφωνα

3

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια μηχανής Τ.Ε.Ε. – σεισμικού αριθμού για την ολοκλήρωση μελετών Κ.ΕΝ.Α.Κ.».

361

Εγκρίνεται ομόφωνα

4

Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού ΙΙ για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Χερσονήσου» και έγκριση ή τροποποίηση του πρακτικού ΙΙ.

362

Εγκρίνεται ομόφωνα ως η γνωμοδότηση της ΔΤΥ

5

Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης της προμήθειας συμπληρωματικών εργαλείων μηχανοστασίου.

363

Εγκρίνεται ομόφωνα

6

Κατανομή χρηματοδότησης από ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των παιδικών σταθμών του Δήμου Ι΄  κατανομή έτους 2014

364

Εγκρίνεται ομόφωνα

7

Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ΑΑΥ για την πληρωμή εξόδων συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών.

365

Εγκρίνεται ομόφωνα

8

Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ΑΑΥ για την πληρωμή δαπανών για τέλη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

366

Εγκρίνεται ομόφωνα

9

Ψήφιση πίστωσης για έγκριση ΑΑΥ για πληρωμή εκλογικής αποζημίωσης υπαλλήλων 2014

367

Εγκρίνεται ομόφωνα

10

Αναμόρφωση προϋπολογισμού  έτους 2014 σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-/15-6-1959.

368

Εγκρίνεται ομόφωνα

11

Επιστροφή ποσού επιχορήγηση πυροπροστασίας έτους 2013.

 

369

Εγκρίνεται ομόφωνα

               

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου