Περίληψη αποφάσεων 35ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

35ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (21-09-2021)