Περίληψη αποφάσεων 34ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019