Περίληψη αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο