Περίληψη αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020