Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020