Περίληψη αποφάσεων 28ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

28ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (23-07-2021)