Περίληψη αποφάσεων 19ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

.