Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018