Περίληψη αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018