Περίληψη αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2017