Περίληψη αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2018