Περίληψη αποφάσεων 18ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής